Stowarzyszenie DEOrecordings – Informacja Administratora danych o transferze danych do krajów trzecich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO) obowiązkiem Administratora danych jest – gdy ma to zastosowanie – podanie informacji o:

  • 1) zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • 2) stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

W nawiązaniu do powyższego Stowarzyszenie DEOrecordings z siedzibą w Wiśle, ul. Malinka 65D/2 (43-460), dalej także jako „Administrator danych” lub „Administrator”, informuje, że w toku świadczonych usług i dostarczania treści istnieje prawdopodobieństwo transferu gromadzonych danych osobowych (także metadanych) użytkowników lub kontrahentów lub darczyńców do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym dane mogą być udostępniane, wraz ze wskazaniem celu przetwarzania oraz informacji dotyczących sposobu ich zabezpieczenia zawiera poniższa tabela:

Nazwa podmiotu – kraj siedziby Cel przetwarzania Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia
Salesforce.com, Inc. (USA) Utrzymanie (techniczne) baz danych użytkowników treści i usług dostarczanych przez Administratora, jego kontrahentów oraz darczyńców 1. Zapisy umowy o powierzeniu przetwarzania danych:
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf
2. Standardowe klauzule umowne (poprawka do umowy powierzenia)
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/scc-amendment.pdf

3. Wiążące reguły korporacyjne
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf
Google LLC (USA) Prowadzenie analiz ruchu (zachowania użytkowników) na stronach internetowych oraz skuteczności kampanii marketingowych (Google Analytics) 1. Decyzje Komisji Europejskiej uznające adekwatny poziom zabezpieczeń dla kraju/organizacji międzynarodowej oraz Standardowe klauzule umowne
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US

2. Opis zabezpieczeń i zgodności z RODO, w tym sposób wykorzystania standardowych klauzul umownych:
https://business.safety.google/gdpr/

3. Bezpieczeństwo danych dla usługi Google Ads
https://business.safety.google/adsprocessorterms/
Meta (poprzednio: Facebook) (USA) Wykorzystanie mechanizmu logowania do usług za pomocą konta użytkownika utworzonego w serwisie Facebook. 1. Standardowe klauzule umowne
https://www.facebook.com/help/566994660333381/?helpref=uf_share

2. Informacja oficera bezpieczeństwa danych o bezpiecznym transferze danych
https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa