Klauzula informacyjna - E-trenerzy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem służby E-trenera, w oparciu o zawarte porozumienie, zaś podstawę prawną przetwarzania stanowią następujące zapisy ogólnego rozporządzenia RODO:

a.       art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przy czym warunki umowy zawiera Porozumienie współpracy E-trenera;

b.       art. 9 ust. 2 lit. d, tj. przetwarzania danych szczególnych kategorii (m.in. dotyczących światopoglądu, przekonań religijnych i doświadczeń życiowych) dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą – przy czym zawarcie Porozumienia współpracy E-trenera uznaje się za utrzymywanie stałego kontaktu z Administratorem, niezależnie do faktu członkostwa w Stowarzyszeniu  Deorecordings.

3.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu (utrzymywania stron internetowych) oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. sąd, policja, organy skarbowe;

4.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia służby E-trenera (rozwiązania porozumienia w sposób w nim przewidziany), jeżeli służba taka zostanie podjęta. Okres przetwarzania danych może być wydłużony, o ile będzie przemawiać za tym odrębny przepis prawa, na przykład w związku z:

-        dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z realizacją porozumienia,

-        obowiązkowego dokumentowania działalności Administratora dla organów skarbowych;

6.      posiada Pani/Pan prawo do:

-        dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;

-        sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;

-        żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

7.       jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

-        usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,

-        prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,

-        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, 

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych E-trenera jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

8.       podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia Porozumienia współpracy E-trenera;

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa