Klauzula informacyjna

Prenumerata

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:


  1. Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@SzukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy prenumeraty zamówionej publikacji, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO;
  4. Odbiorcą twoich danych osobowych będzie spółka Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. W związku ze stosowanymi przez Administratora narzędziami do zarządzania bazą danych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Szczegółowe informacje o podmiotach z krajów trzecich, którym mogą być udostępniane dane oraz o mechanizmach zabezpieczenia danych w takich przypadkach znajdują się pod poniższym linkiem https://szukajacboga.pl/informacja-o-transferze-danych-do-krajow-trzecich
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy prenumeraty. W szczególnych przypadkach, do realizacji prośby o wypisanie z subskrypcji konieczne będzie dalsze przetwarzanie twojego adresu email;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
  9. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji określonego wyżej celu przetwarzania danych;
  10. 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityka Prywatności oraz Regulaminem Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa