Ogólne warunki korzystania z serwisu Kursy.SzukajacBoga.pl

Spis treści

 1. Przedmiot
 2. Definicje
 3. Zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu / Rejestracja Użytkownika
 4. Zobowiązania Platformy Szukając Boga
 5. Zobowiązania Użytkownika
 6. Zablokowanie dostępu do Serwisu
 7. Odpowiedzialność stron
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna
 9. Postanowienia końcoweI. PRZEDMIOT

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z usług umownych, tj. treści i funkcjonalności oferowanych w ramach kursów internetowych zamieszczonych na stronie https://kursy.szukajacboga.pl

Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie za zapisami niniejszego dokumentu wraz z zachowaniem zasad wynikających z Regulaminu (https://szukajacboga.pl/regulamin/) oraz Polityki Prywatności (https://szukajacboga.pl/polityka-prywatnosci/) ustalonych przez Platformę Szukając Boga.II. DEFINICJE

Zwroty użyte w "Ogólnych warunkach korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl” oznaczają:

Platforma Szukając Boga - grupa chrześcijańskich serwisów internetowych, usług i aplikacji, w tym serwisu  https://kursy.szukajacboga.pl, administrowana przez Stowarzyszenie Deorecordings.

Stowarzyszenie Deorecordings – stowarzyszenie rejestrowe z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2. Jest to ponad wyznaniowa organizacja chrześcijańska współpracująca z kościołami i organizacjami, których celem jest przybliżanie ludziom ewangelii. Statut Stowarzyszenia dostępny jest pod adresem http://deorecordings.ccm.pl/o-nas/

Usługa umowna – każdy kurs dostępny w serwisie https://kursy.szukajacboga.pl, z której korzystanie odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Użytkownikiem a administratorem Platformy Szukając Boga. Zasady realizacji usługi umownej określają zapisy "Ogólnych warunków korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl”.

Serwis – strona internetowa https://kursy.szukajacboga.pl

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące Usługi umownej oraz Usługi umowne.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca Profil Użytkownika, korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych „Ogólnych Warunkach korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl.” Do Użytkowników zaliczamy uczestników kursów oraz E-trenerów i E-przyjaciół animujących interakcje w ramach wybranych kursów.

Profil Użytkownika – wydzielony w ramach Serwisu obszar logiczny, dostępny dla osoby, która go utworzyła (rejestracja Użytkownika), poprzez podanie loginu (adres e-mail) oraz nadanie hasła.
III. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU / REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA.

 1. Dostęp do części zasobów serwisu z informacjami o Usługach Umownych oraz technicznych i organizacyjnych aspektach (w tym podstrona https://kursy.szukajacboga.pl/jak-to-dziala) nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie serwisu.
 2. Dostęp do Usług Umownych uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie Serwisu, która przebiega według następującego schematu:
  1. Wariant I: Rejestracja poprzez serwis
   1. Osoba odwiedzająca Serwis wybiera dany kurs klikając na przycisk „Zapisz się”
   2. Osoba odwiedzająca Serwis wpisuje w odpowiednie pola swój adres e-mail, nadaje hasło dostępu oraz zaznajamia się z warunkami umowy korzystania z kursu (Usługi Umownej) dostępnymi pod podanym linkiem.
   3. Profil Użytkownika jest utworzony, zaś Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego kursu (Usługi Umownej) oraz możliwość zapisania się na każdy inny kurs dostępny w Serwisie – bez konieczności ponownej rejestracji w Serwisie.
  2. Wariant II - rejestracja z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów
   1. Serwis udostępnia możliwość zarejestrowania konta z pomocą zewnętrznych serwisów, jak na przykład Facebook. Ich liczba może się zwiększać wraz z czasem. 
  3. Wariant III - rejestracja na kursy szkoleniowe E-trenerów
   1. Pierwszym etapem szkolenia jest zarejestrowanie swojego profilu w dedykowanym serwisie dla E-trenerów (dostęp poprzez link udostępniony po zadeklarowaniu chęci zaangażowania się jako E-trener)
   2. Kolejnym etapem jest założenie profilu użytkownika jak w Wariancie I.
 3. W przypadku niektórych Usług Umownych niezbędne jest podanie dodatkowych danych, tj.:
  1. Imię
  2. Płeć
  3. Wiek – z rozwijanej listy z przedziałami wiekowymi
  4. Uwagi - pole do dowolnego wpisu wg uznania Użytkownika
 4. Utworzenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a administratorem Platformy Szukając Boga. Przedmiotem umowy jest korzystanie z Usług Umownych na warunkach określonych w niniejszych „Ogólnych warunków korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl”
 5. W sytuacjach awaryjnych dostęp do profilu użytkownika może mieć również główny administrator Serwisu.
 6. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.


 

IV.  ZOBOWIĄZANIA PLATFORMY SZUKAJĄC BOGA

 1. Platforma Szukając Boga zapewnia osobom odwiedzającym Serwis oraz Użytkownikom nieodpłatny dostęp do właściwej im części zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 2. Platforma Szukając Boga zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie VIII niniejszych „Ogólnych warunków korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl”.V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w procesie rejestracji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego indywidualnego hasła w tajemnicy, a także do zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisów przez innych użytkowników.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania naszych Serwisów – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu.
 9. Jeżeli format Usługi umownej umożliwia lub zakłada opcję zapraszania do udziału lub podzielenia się treścią kursu przez Uczestnika z osobą trzecią - co będzie wiązać się z podaniem danych osobowych, np. w postaci imienia i adresu e-mail tej osoby, Uczestnik musi wcześniej uzyskać pewność, że osoba trzecia w yraża na to zgodę.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niepodszywania się pod inne osoby.VI. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Platforma Szukając Boga zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia własnego loginu i/lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do administratora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Platformę Szukając Boga umowy korzystania z Serwisu, o której mowa w punkcie III.4.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. Platforma Szukając Boga nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemów informatycznych bądź systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
  2. Odpowiedzialność Platformy Szukając Boga, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  3. Platforma Szukając Boga nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści Serwisu bądź przydatność zasobów Serwisu do celów zakładanych przez Użytkownika ani za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem danej Usługi Umownej.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie.
  5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu i/lub hasła.
  VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w działaniach Platformy Szukając Boga.
  2. Uznaje się, że aktywowanie i utrzymywanie Profilu Użytkownika oznacza utrzymywanie przez Użytkownika stałego (regularnego) kontaktu z administratorem Platformy Szukając Boga (Stowarzyszeniem Deorecordings), co – w razie ich przekazania – stanowi podstawę przetwarzania danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679.
  3. Klauzula informacyjna.  


  Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) każdego Użytkownika Serwisu informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2 (dalej jako: Administrator danych)
  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@szukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
  3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
   1. Umożliwienia wzięcia udziału w kursie (wykonanie Usługi Umownej) na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii - art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
   2. Inicjowania późniejszych kontaktów z Użytkownikiem jako osobą korzystającą z treści oferowanych przez Platformę Szukając Boga w celu informowania o innych usługach i wydarzeniach, którymi Użytkownik może być zainteresowany, a także w celu prowadzenia analiz zmierzających do doskonalenia oferty i procesu obsługi Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. realizacji działań stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora;
  4. Jeżeli w realizacji Usługi umownej zachodzi sytuacja, o której mowa w punkcie V.9., Stowarzyszenie Deorecordings przekazuje osobie trzeciej informację o przetwarzaniu jej danych osobowych - w trybie przewidzianym w art. 14 Rozporządzenia 2016/679.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi umownej – do czasu usunięcia Profilu Użytkownika lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dla których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. W szczególnych sytuacjach dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
   1. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
   2. obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych.
    Obowiązuje okres najdłuższy.
  7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
   1. W każdym przypadku:
    1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 
    2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
    3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
   2. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2-3 Rozporządzenia 2016/679;
   3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 oraz prawo, by nie podlegać decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutków prawnych, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
   4. prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   5. prawo do żądania usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679 – jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (tj. sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego);
  8. Jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 
   1. prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679;
   2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
   3. prawo niepodlegania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
   4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jako że w każdym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka inna niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Usługi Umownej;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich;
  11. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu (np. w celu przesłania e-maila z propozycją kolejnego kursu), natomiast nie będziemy podejmować żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana osobę.


  1. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest realizowane w szczególności poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Edycja profilu - usuń konto użytkownika”. 
  2. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Serwisu. Dane profilowe Użytkownika oraz wszystkie wiadomości z kursów indywidualnych są usuwane, a w kursach, w których uczestniczyły inne osoby, dane Użytkownika są zanonimizowane.
   IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku zmiany „Ogólnych warunków korzystania z serwisu https://kursy.szukajacboga.pl”, ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
  2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu można kierować poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem https://kursy.szukajacboga.pl/kontakt
  4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
  5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia Deorecordings.

   

  Select country

  Americas

  Europe

  Asia + Pacyfic

  Middle East + Africa