Porozumienie współpracy w roli E-przyjaciela

Porozumienie współpracy w roli E-Przyjaciela w wypełnianie nakazu misyjnego Jezusa zawartego w Mt 28, 19 – 20 w ramach Platformy Szukając Boga.

Jako chrześcijanin uznający Jezusa swoim osobistym Zbawicielem i Panem, kierowany
miłością do Boga i ludzi deklaruję swoje zaangażowanie jako E-Przyjaciel w działania Platformy
Szukają Boga, zobowiązując się do przestrzegania treści niniejszego porozumienia.


1. Porozumienie jest zawarte z dniem jego zatwierdzenia na czas nieokreślony pomiędzy osobą,
która ukończyła kurs na e-przyjaciela a Platformą Szukając Boga, administrowaną przez
Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle ul. Malinka 65D/2 www.deorecordings.ccm.pl .

2. Platforma Szukając Boga udostępnia bezpłatnie systemy potrzebne do prowadzenia
zaangażowania w roli E-Przyjaciela zobowiązując się do dokładania wszelkich starań, aby działały one
sprawnie i chroniły dostęp do danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz do
prowadzenia konferencji, szkoleń i warsztatów pozwalających na przygotowanie, rozwój i
prowadzenie zaangażowania w ramach działających projektów.

3. Administrator systemów na podstawie niniejszego porozumienia udziela E-Przyjacielowi na
okres jego obowiązywania dostępu do systemów zawierających dane osobowe użytkowników oraz
możliwość korespondencji z nimi w oparciu o aktualnie obowiązującą Politykę prywatności, Zasady
serwisów, Zasady służby, wartości platformy oraz o treści niniejszego porozumienia.

4. E-Przyjaciel zobowiązuje się do:

- Przestrzegania aktualnych zasad:

- Bezpłatnego zaangażowania się w prowadzenie kursów i korespondencji z innymi użytkownikami
serwisów używając do tego własnego sprzętu, który zawiera zawsze aktualną wersję działającego
programu antywirusowego oraz łącza internetowego.

- Zachowania poufności przetwarzanych danych oraz korespondencji z innymi użytkownikami
systemów. Tych danych nie może przekazywać poza systemy Platformy Szukając Boga bez wyraźnej
zgody wyrażonej na piśmie w autoryzowanych systemach Platformy Szukając Boga.

- Prowadzenia zaangażowania tak, aby osoby trzecie nie miały dostępu do treści korespondencji i
danych osobowych do których ma dostęp E-trener.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za treść korespondencji.

- Prowadzenia zaangażowania w takiej ilości czasu, aby osoby przydzielone nie oczekiwały więcej niż
3 dni na odpowiedź.

- Używania w danym kursie online systemowych funkcji włączania zielonego światła, co oznacza
gotowość na prowadzenie korespondencji z nowymi osobami, oraz czerwonego światła, które
oznacza brak gotowości prowadzenia korespondencji z nowymi osobami na platformie kursów
www.Kursy.SzukajacBoga.pl

- Aktualizacji danych osobowych i kontaktowych w przypadku zmian.

5. E-Przyjaciel wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich powiadomień związanych z podjętym
zaangażowaniem przez sms i pocztę e-mail oraz dostępu do prowadzonej korespondencji w celach jej
analizy potrzebnej do udoskonalania projektów, przygotowywania warsztatów, nowych kursów i
konferencji oraz okresowej weryfikacji przez administratora pod kątem zgodności prowadzonej
korespondencji z aktualnie obowiązującą Polityką prywatności, Zasadami serwisów, Zasadami Służby,
wartościami Platformy Szukając Boga oraz niniejszego porozumienia. Wykorzystanie jakichkolwiek
przykładów korespondencji (bez odniesienia do danych osobowych użytkowników) wymaga zgody E-
Przyjaciela, którego korespondencja dotyczy.

6. W sytuacji nieuzgodnionego braku aktywności E-Przyjaciela, przekraczającego 12 miesięcy,
niniejsze porozumienie może zostać zawieszone lub rozwiązane, co wiąże się z utratą dostępu do
systemów Platformy Szukając Boga. Prywatny adres e-mail E-trenera zostanie wtedy przeniesiony do
listy wysyłkowej „Newsletter Przyjaciele Szukając Boga” z którego w każdym momencie może się
wypisać.

7. E-Przyjaciel w każdym momencie może zrezygnować z zaangażowania w Platformę Szukając
Boga, wysyłając rezygnację na koordynator@SzukajacBoga.pl . Rezygnacja zostaje przyjęta w
momencie otrzymania odpowiedzi o jej doręczeniu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej
dotarcia i odczytania. Jeśli w momencie rezygnacji E-Przyjaciel będzie miał aktywne korespondencje z
przydzielonymi użytkownikami kursów, będą one niezwłocznie przekazane innym zaangażowany
osobom.

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych E-przyjaciela

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia RODO, informujemy, że:

     8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

     8.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem służby E-przyjaciela, w oparciu o zawarte porozumienie, zaś podstawę prawną przetwarzania stanowią następujące zapisy ogólnego rozporządzenia RODO:

      a. art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przy czym warunki umowy zawiera Porozumienie współpracy E-trenera;

      b. art. 9 ust. 2 lit. d, tj. przetwarzania danych szczególnych kategorii (m.in. dotyczących światopoglądu, przekonań religijnych i doświadczeń życiowych) dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą – przy czym zawarcie Porozumienia współpracy E-trenera uznaje się za utrzymywanie stałego kontaktu z Administratorem, niezależnie do faktu członkostwa w Stowarzyszeniu  Deorecordings.

     8.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu (utrzymywania stron internetowych) oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. sąd, policja, organy skarbowe;

     8.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

     8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia służby E-trenera (rozwiązania porozumienia w sposób w nim przewidziany), jeżeli służba taka zostanie podjęta. Okres przetwarzania danych może być wydłużony, o ile będzie przemawiać za tym odrębny przepis prawa, na przykład w związku z:

      a.  dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z realizacją porozumienia, 

      b.  obowiązkowego dokumentowania działalności Administratora dla organów skarbowych;

     8.6. posiada Pani/Pan prawo do: 

      a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 

      b. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 

      c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 

      d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

     8.7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 

      b. prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,

      c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,  

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych E-przyjaciela jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. 

     8.8. podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia Porozumienia współpracy E-przyjaciela;

     8.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


8. Wszelkie ewentualne nieporozumienia będą rozwiązywane w postawie miłości i pokoju
wewnątrz Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa

[gravityform id="4" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_4' action='/porozumienie-wspolpracy-e-przyjaciel/'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_4_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_4_3' >Wiadomość<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_textarea'><textarea name='input_3' id='input_4_3' class='textarea medium' aria-required="true" aria-invalid="false" rows='10' cols='50'></textarea></div></li><li id='field_4_4' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_4_4' >Imię<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_4_4' type='text' value='' class='small' aria-required="true" aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_4_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Email<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_4_2' type='email' value='' class='small' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_4_9' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><p class="klauzula">Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora serwisu SzukajacBoga.pl, Stowarzyszenie Deorecordings, w celu udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów. <a class="link-klauzula" href="https://szukajacboga.pl/klauzula-informacyjna-formularz-kontaktowy" target="_blank">Klauzula informacyjna RODO.</a></p> <p class="terms_google">Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA i zastosowanie ma <a style="color:#2E6EAC;" href="https://policies.google.com/privacy"> Polityka prywatności</a> oraz <a style="color:#2E6EAC;" href="https://policies.google.com/terms"> Zasady serwisu</a> Google.</p></li><li id='field_4_10' class='gfield field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_4_10' >CAPTCHA</label><div id='input_4_10' class='ginput_container ginput_recaptcha' data-sitekey='6LfskpgUAAAAABYDnBeWy53Kfy-rO5HQ_qrkdJfs' data-theme='light' data-tabindex='0' data-badge=''></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Wyślij' tabindex='1' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsIjlkODE0YTczMjViN2NiZWUxNWJiNzVjYmY5MTM2NzBkIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 4) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, 1]) } ); </script>
[contact-form-7 id="1147" title="PoPup Monster 1"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[gravityform id="1" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper popup-form_wrapper' id='gform_wrapper_1' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_1' class='popup-form' action='/porozumienie-wspolpracy-e-przyjaciel/'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_1' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_1_2' class='gfield .szb_form field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_1_2' >Twoja wiadomość</label><div class='ginput_container ginput_container_textarea'><textarea name='input_2' id='input_1_2' class='textarea small' placeholder='Twoja wiadomość' aria-invalid="false" rows='10' cols='50'></textarea></div></li><li id='field_1_1' class='gfield .szb_form field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_1_1' >Imię</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_1' id='input_1_1' type='text' value='' class='small' placeholder='Imię' aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_1_3' class='gfield .szb_form field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_1_3' >Twój email</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_3' id='input_1_3' type='email' value='' class='small' placeholder='Twój email' aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_1_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><p class="klauzula">Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora serwisu SzukajacBoga.pl, Stowarzyszenie Deorecordings, w celu udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów. <a class="link-klauzula" href="https://szukajacboga.pl/klauzula-informacyjna-formularz-kontaktowy" target="_blank">Klauzula informacyjna RODO.</a></p> <p class="terms_google">Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA i zastosowanie ma <a style="color:#2E6EAC;" href="https://policies.google.com/privacy"> Polityka prywatności</a> oraz <a style="color:#2E6EAC;" href="https://policies.google.com/terms"> Zasady serwisu</a> Google.</p></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_1' class='gform_button button' value='Wyślij' onclick='if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} jQuery("#gform_1").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_1' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_1' value='WyJbXSIsIjlkODE0YTczMjViN2NiZWUxNWJiNzVjYmY5MTM2NzBkIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_1' id='gform_target_page_number_1' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_1' id='gform_source_page_number_1' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 1) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [1, 1]) } ); </script>