Porozumienie współpracy w roli E-przyjaciela

Porozumienie współpracy w roli E-Przyjaciela w wypełnianie nakazu misyjnego Jezusa zawartego w Mt 28, 19 – 20 w ramach Platformy Szukając Boga.

Jako chrześcijanin uznający Jezusa swoim osobistym Zbawicielem i Panem, kierowany
miłością do Boga i ludzi deklaruję swoje zaangażowanie jako E-Przyjaciel w działania Platformy
Szukają Boga, zobowiązując się do przestrzegania treści niniejszego porozumienia.


1. Porozumienie jest zawarte z dniem jego zatwierdzenia na czas nieokreślony pomiędzy osobą,
która ukończyła kurs na e-przyjaciela a Platformą Szukając Boga, administrowaną przez
Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle ul. Malinka 65D/2 www.deorecordings.ccm.pl .

2. Platforma Szukając Boga udostępnia bezpłatnie systemy potrzebne do prowadzenia
zaangażowania w roli E-Przyjaciela zobowiązując się do dokładania wszelkich starań, aby działały one
sprawnie i chroniły dostęp do danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz do
prowadzenia konferencji, szkoleń i warsztatów pozwalających na przygotowanie, rozwój i
prowadzenie zaangażowania w ramach działających projektów.

3. Administrator systemów na podstawie niniejszego porozumienia udziela E-Przyjacielowi na
okres jego obowiązywania dostępu do systemów zawierających dane osobowe użytkowników oraz
możliwość korespondencji z nimi w oparciu o aktualnie obowiązującą Politykę prywatności, Zasady
serwisów, Zasady służby, wartości platformy oraz o treści niniejszego porozumienia.

4. E-Przyjaciel zobowiązuje się do:

- Przestrzegania aktualnych zasad:

- Bezpłatnego zaangażowania się w prowadzenie kursów i korespondencji z innymi użytkownikami
serwisów używając do tego własnego sprzętu, który zawiera zawsze aktualną wersję działającego
programu antywirusowego oraz łącza internetowego.

- Zachowania poufności przetwarzanych danych oraz korespondencji z innymi użytkownikami
systemów. Tych danych nie może przekazywać poza systemy Platformy Szukając Boga bez wyraźnej
zgody wyrażonej na piśmie w autoryzowanych systemach Platformy Szukając Boga.

- Prowadzenia zaangażowania tak, aby osoby trzecie nie miały dostępu do treści korespondencji i
danych osobowych do których ma dostęp E-trener.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za treść korespondencji.

- Prowadzenia zaangażowania w takiej ilości czasu, aby osoby przydzielone nie oczekiwały więcej niż
3 dni na odpowiedź.

- Używania w danym kursie online systemowych funkcji włączania zielonego światła, co oznacza
gotowość na prowadzenie korespondencji z nowymi osobami, oraz czerwonego światła, które
oznacza brak gotowości prowadzenia korespondencji z nowymi osobami na platformie kursów
www.Kursy.SzukajacBoga.pl

- Aktualizacji danych osobowych i kontaktowych w przypadku zmian.

5. E-Przyjaciel wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich powiadomień związanych z podjętym
zaangażowaniem przez sms i pocztę e-mail oraz dostępu do prowadzonej korespondencji w celach jej
analizy potrzebnej do udoskonalania projektów, przygotowywania warsztatów, nowych kursów i
konferencji oraz okresowej weryfikacji przez administratora pod kątem zgodności prowadzonej
korespondencji z aktualnie obowiązującą Polityką prywatności, Zasadami serwisów, Zasadami Służby,
wartościami Platformy Szukając Boga oraz niniejszego porozumienia. Wykorzystanie jakichkolwiek
przykładów korespondencji (bez odniesienia do danych osobowych użytkowników) wymaga zgody E-
Przyjaciela, którego korespondencja dotyczy.

6. W sytuacji nieuzgodnionego braku aktywności E-Przyjaciela, przekraczającego 12 miesięcy,
niniejsze porozumienie może zostać zawieszone lub rozwiązane, co wiąże się z utratą dostępu do
systemów Platformy Szukając Boga. Prywatny adres e-mail E-trenera zostanie wtedy przeniesiony do
listy wysyłkowej „Newsletter Przyjaciele Szukając Boga” z którego w każdym momencie może się
wypisać.

7. E-Przyjaciel w każdym momencie może zrezygnować z zaangażowania w Platformę Szukając
Boga, wysyłając rezygnację na koordynator@SzukajacBoga.pl . Rezygnacja zostaje przyjęta w
momencie otrzymania odpowiedzi o jej doręczeniu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej
dotarcia i odczytania. Jeśli w momencie rezygnacji E-Przyjaciel będzie miał aktywne korespondencje z
przydzielonymi użytkownikami kursów, będą one niezwłocznie przekazane innym zaangażowany
osobom.

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych E-przyjaciela

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia RODO, informujemy, że:

     8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

     8.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem służby E-przyjaciela, w oparciu o zawarte porozumienie, zaś podstawę prawną przetwarzania stanowią następujące zapisy ogólnego rozporządzenia RODO:

      a. art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przy czym warunki umowy zawiera Porozumienie współpracy E-trenera;

      b. art. 9 ust. 2 lit. d, tj. przetwarzania danych szczególnych kategorii (m.in. dotyczących światopoglądu, przekonań religijnych i doświadczeń życiowych) dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą – przy czym zawarcie Porozumienia współpracy E-trenera uznaje się za utrzymywanie stałego kontaktu z Administratorem, niezależnie do faktu członkostwa w Stowarzyszeniu  Deorecordings.

     8.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu (utrzymywania stron internetowych) oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. sąd, policja, organy skarbowe;

     8.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

     8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia służby E-trenera (rozwiązania porozumienia w sposób w nim przewidziany), jeżeli służba taka zostanie podjęta. Okres przetwarzania danych może być wydłużony, o ile będzie przemawiać za tym odrębny przepis prawa, na przykład w związku z:

      a.  dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z realizacją porozumienia, 

      b.  obowiązkowego dokumentowania działalności Administratora dla organów skarbowych;

     8.6. posiada Pani/Pan prawo do: 

      a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 

      b. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 

      c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 

      d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

     8.7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 

      b. prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,

      c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,  

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych E-przyjaciela jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. 

     8.8. podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia Porozumienia współpracy E-przyjaciela;

     8.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


8. Wszelkie ewentualne nieporozumienia będą rozwiązywane w postawie miłości i pokoju
wewnątrz Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa