Porozumienie współpracy w roli E-przyjaciela

Porozumienie współpracy w roli E-Przyjaciela w wypełnianie nakazu misyjnego Jezusa zawartego w Mt 28, 19 – 20 w ramach Platformy Szukając Boga.

Jako chrześcijanin uznający Jezusa swoim osobistym Zbawicielem i Panem, kierowany
miłością do Boga i ludzi deklaruję swoje zaangażowanie jako E-Przyjaciel w działania Platformy
Szukają Boga, zobowiązując się do przestrzegania treści niniejszego porozumienia.


1. Porozumienie jest zawarte z dniem jego zatwierdzenia na czas nieokreślony pomiędzy osobą,
która ukończyła kurs na e-przyjaciela a Platformą Szukając Boga, administrowaną przez
Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle ul. Malinka 65D/2 www.deorecordings.ccm.pl .

2. Platforma Szukając Boga udostępnia bezpłatnie systemy potrzebne do prowadzenia
zaangażowania w roli E-Przyjaciela zobowiązując się do dokładania wszelkich starań, aby działały one
sprawnie i chroniły dostęp do danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz do
prowadzenia konferencji, szkoleń i warsztatów pozwalających na przygotowanie, rozwój i
prowadzenie zaangażowania w ramach działających projektów.

3. Administrator systemów na podstawie niniejszego porozumienia udziela E-Przyjacielowi na
okres jego obowiązywania dostępu do systemów zawierających dane osobowe użytkowników oraz
możliwość korespondencji z nimi w oparciu o aktualnie obowiązującą Politykę prywatności, Zasady
serwisów, Zasady służby, wartości platformy oraz o treści niniejszego porozumienia.

4. E-Przyjaciel zobowiązuje się do:

- Przestrzegania aktualnych zasad:

- Bezpłatnego zaangażowania się w prowadzenie kursów i korespondencji z innymi użytkownikami
serwisów używając do tego własnego sprzętu, który zawiera zawsze aktualną wersję działającego
programu antywirusowego oraz łącza internetowego.

- Zachowania poufności przetwarzanych danych oraz korespondencji z innymi użytkownikami
systemów. Tych danych nie może przekazywać poza systemy Platformy Szukając Boga bez wyraźnej
zgody wyrażonej na piśmie w autoryzowanych systemach Platformy Szukając Boga.

- Prowadzenia zaangażowania tak, aby osoby trzecie nie miały dostępu do treści korespondencji i
danych osobowych do których ma dostęp E-trener.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za treść korespondencji.

- Prowadzenia zaangażowania w takiej ilości czasu, aby osoby przydzielone nie oczekiwały więcej niż
3 dni na odpowiedź.

- Używania w danym kursie online systemowych funkcji włączania zielonego światła, co oznacza
gotowość na prowadzenie korespondencji z nowymi osobami, oraz czerwonego światła, które
oznacza brak gotowości prowadzenia korespondencji z nowymi osobami na platformie kursów
www.Kursy.SzukajacBoga.pl

- Aktualizacji danych osobowych i kontaktowych w przypadku zmian.

5. E-Przyjaciel wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich powiadomień związanych z podjętym
zaangażowaniem przez sms i pocztę e-mail oraz dostępu do prowadzonej korespondencji w celach jej
analizy potrzebnej do udoskonalania projektów, przygotowywania warsztatów, nowych kursów i
konferencji oraz okresowej weryfikacji przez administratora pod kątem zgodności prowadzonej
korespondencji z aktualnie obowiązującą Polityką prywatności, Zasadami serwisów, Zasadami Służby,
wartościami Platformy Szukając Boga oraz niniejszego porozumienia. Wykorzystanie jakichkolwiek
przykładów korespondencji (bez odniesienia do danych osobowych użytkowników) wymaga zgody E-
Przyjaciela, którego korespondencja dotyczy.

6. W sytuacji nieuzgodnionego braku aktywności E-Przyjaciela, przekraczającego 12 miesięcy,
niniejsze porozumienie może zostać zawieszone lub rozwiązane, co wiąże się z utratą dostępu do
systemów Platformy Szukając Boga. Prywatny adres e-mail E-trenera zostanie wtedy przeniesiony do
listy wysyłkowej „Newsletter Przyjaciele Szukając Boga” z którego w każdym momencie może się
wypisać.

7. E-Przyjaciel w każdym momencie może zrezygnować z zaangażowania w Platformę Szukając
Boga, wysyłając rezygnację na koordynator@SzukajacBoga.pl . Rezygnacja zostaje przyjęta w
momencie otrzymania odpowiedzi o jej doręczeniu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej
dotarcia i odczytania. Jeśli w momencie rezygnacji E-Przyjaciel będzie miał aktywne korespondencje z
przydzielonymi użytkownikami kursów, będą one niezwłocznie przekazane innym zaangażowany
osobom.

8. Wszelkie ewentualne nieporozumienia będą rozwiązywane w postawie miłości i pokoju
wewnątrz Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa

[gravityform id="2" title="false" description="false"]
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora serwisu SzukajacBoga.pl, Stowarzyszenie Deorecordings, w celu udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów. Klauzula informacyjna RODO.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]