Regulamin prenumeraty nieodpłatnych publikacji wydawanych przez Platformę "Szukając Boga"

Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14

 1. Informacje ogólne
  1. Prenumerata Publikacji może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy. Domyślnie zamówienie będzie wprowadzone od najbliższego wydania publikacji.
  2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się, co następuje:
   • Wydawca – Platforma „Szukając Boga” działająca w strukturze Stowarzyszenia DEOrecordings z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2, https://deorecordings.pl, numer KRS 0000160777, NIP 5481580840.
   • Formularz – rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Wydawcę, za pomocą którego każda osoba bez jednoczesnej obecności stron może zawrzeć Umowę Prenumeraty Publikacji.
   • Umowa Prenumeraty – umowa, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora Publikacji przez Okres Prenumeraty.
   • Okres Prenumeraty – okres pomiędzy datą zawarcia Umowy Prenumeraty do dnia jej odwołania.
   • Prenumerator – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Prenumeraty.
   • Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.
   • Publikacja – elektroniczne lub papierowe wydanie cyklicznych wydawnictw związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia DEOrecordings.
 2. Zamówienie Prenumeraty
  1. Zamówienie Prenumeraty odbywa się poprzezwypełniednie odpowiedniego formularza na stronie internetowej, dedykowanej danej Publikacji: https://slowonadzisiaj.pl lub https://kazdydzien.szukajacboga.pl lub https://cudakazdegodnia.pl albo – tylko w przypadku wersji papierowych – złożyć zamówienie w sklepie internetowym CCM https://ccm.pl.
  2. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie Prenumeraty można złożyć kontaktując się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia lub Sklepem CCM pod numerami udostępnionymi na stronach internetowych https://deorecordings.pl/kontakt oraz https://ccm.pl.
  3. Umowa Prenumeraty może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy Prenumeraty zawartej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia Umowy Prenumeraty przez przedstawiciela ustawowego tych osób.
  4. Za datę zawarcia Umowy Prenumeraty uważa się skuteczne odebranie treści Formularza przez Wydawcę.
  5. Umowa Prenumeraty może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 3. Płatność za Prenumeratę
  1. Ze względu na fakt realizacji celów statutowych organizacji pozarządowej Publikacje dostarczane są Prenumeratorom nieodpłatnie.
  2. W celu wsparcia opracowania i dystrybucji Publikacji Wydawca umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom możliwość dobrowolnego wsparcia danej Publikacji w drodze darowizny.
 4. Realizacja zamówienia na prenumeratę:
  1. Po skutecznym zapisaniu danych Prenumeratora w bazie danych najbliższa edycja Publikacji będzie dostarczona Prenumeratorowi w sposób wskazany w Formularzu.
  2. Dostępne formy dostarczania publikacji są wskazane przy Formularzu dedykowany dla każdego z tytułów.
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Co do zasady przetwarzanie danych osobowych Prenumeratorów odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Platformy Szukając Boga dostępnej na stronie https://szukajacboga.pl/polityka-prywatnosci
  2. Przesłankę prawną przetwarzania danych osobowych Prenumeratorów stanowi fakt zawarcia Umowy Prenumeraty.
  3. W toku realizacji Umowy Prenumeraty zbierane są tylko i wyłącznie dane niezbędne dla jej prawidłowego wykonania.
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest udostępniana przy formularzu zamówienia Prenumeraty.
 6. Odpowiedzialność
  1. Wydawca dokłada wszelkich starań, by dostarczać zamówione treści w sposób nieprzerwany i zgodny z opcjami wybranymi przez Prenumeratora w Formularzu.
  2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • nieprzestrzeganie przez Prenumeratora warunków Regulaminu oraz skutki działań Prenumeratora stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   • poprawność i prawdziwość danych osobowych podanych przez Prenumeratora w trakcie zawierania Umowy,
   • kompatybilność formatów, w których dostarczana jest Prenumerata ze sprzętem stosowanym przez Prenumeratora do jej odczytu,
   • działanie i sprawność systemów dostarczania treści elektronicznych niebędących jego własnością,
   • wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z działalności osób trzecich, za którą Wydawca nie odpowiada.
   • brak ciągłości realizacji Umowy Prenumeraty wynikający z czynników niezależnych, w tym w razie wystąpienia tzw. siły wyższej.
 7. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
  1. W przypadku umów zawieranych na odległość, Prenumeratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
  2. W celu odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowną wiadomość poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na właściwej stronie internetowej danej Publikacji lub przesłać e-mail na adres kontakt@szukajacboga.pl
  3. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie po złożeniu przez Prenumeratora właściwej deklaracji (oświadczenia woli) w sposób analogiczny jak dla odstąpienia od Umowy lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji umieszczony bezpośrednio w Publikacji elektronicznej.
  4. Rozwiązanie Umowy Prenumeraty jest skuteczne od najbliższego wydania Publikacji następującego po dostarczeniu Wydawcy oświadczenia woli w tej sprawie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.1740) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
  2. Spory pomiędzy Wydawcą a Prenumeratorem dotyczące Umowy Prenumeraty w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym dla siedziby Wydawcy.
  3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie https://szukajacboga.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Na stronach dedykowanych Publikacjom zamieszczane są linki w łatwy sposób kierujące zainteresowane osoby do treści Regulaminu.
  5. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie https://szukajacboga.pl/.
  6. Wydawca informuje Prenumeratorów o zmianach treści Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa