Zasady służby platformy "Szukając Boga" 

e-trenerów / e-przyjaciół / liderów grup

1. Pragniemy w postawie pełnej miłości, łagodności, cierpliwości i jedności Ducha Świętego wskazywać ludziom osobę Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela starając się, aby każdy nasz kontakt z uczestnikami przybliżał ich do osoby Zbawiciela.

2. Koncentrujemy się w naszej służbie na tematach, dotyczących nawiązania i rozwoju osobistej więzi z Bogiem w oparciu o Biblię.

3. Pragniemy, aby każda osoba, która odwróciła się od swoich grzechów i uznała Jezusa swoim Zbawicielem i Panem, wzrastała w swojej więzi z Bogiem zwłaszcza poprzez:

  1. Czytanie, studiowanie i stosowanie Bożego Słowa;
  2. Pielęgnowanie czasu osobistej modlitwy;
  3. Poleganie na mocy i prowadzeniu Ducha Świętego, a nie na swoich wysiłkach lub uczuciach;
  4. Wyznawanie swoich grzechów, upodabnianiu się do Chrystusa i życiu zgodnym z zasadami Pisma Świętego.

4. Naszym pragnieniem jest również to, aby każda osoba z którą mamy kontakt, trafiła na jakieś wydarzenie, kurs lub cykl spotkań, prowadzony przez osoby zaangażowane w służbę platformy „Szukając Boga” lub lokalną grupę chrześcijan. W konsekwencji, aby każda osoba, która tego pragnie znalazła swoje miejsce w lokalnej grupie lub wspólnocie kościelnej, skoncentrowanej na wcielaniu w życie zasad płynących z Pisma Świętego.

5. Korespondencję i rozmowy z uczestnikami kursów lub spotkań traktujemy, jako poufne i nie przekazujemy danych tych osób bez ich wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie poza systemy platformy "Szukając Boga". W naszej służbie posługujemy się platformą www.Kursy.SzukajacBoga.pl, skrzynkami e-mail ….@SzukajacBoga.pl oraz innymi systemami komunikacji online autoryzowanymi przez administratora platformy.

6. Osoby zaangażowane w służbę nie chcą przywiązać uczestników do swojej osoby, ale do osoby Jezusa jako Głowy Kościoła pomagając im we wzroście do dojrzałości w Chrystusie. Kursy lub spotkania jeden na jeden z zasady prowadzimy z osobami tej samej płci za wyjątkiem spotkań grupowych.

7 . Unikamy polemik i dyskusji na wszelkie tematy, które nie są związane z treścią i celami platformy „Szukając Boga”, a zwłaszcza tematów, które powodują kontrowersje wśród chrześcijan takich jak: chrzest, wieczerza Pańska, czyściec, objawienia itp. Najlepszym miejscem do zrozumienia tych kwestii jest lokalny kościół, do którego się przyłącza osoba nawrócona.

8 . Nie podejmujemy tematów politycznych.

9 . Modlimy się za przydzielone osoby i te z którymi spotykamy się w grupach.

10 . Rozwiązujemy wszelkie możliwe niejasności i konflikty w postawie miłości i szczerości dążąc do jedności wewnątrz platformy „Szukając Boga”.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa